ZŠ Bruntál, Jesenická 10

 Školní psycholožka je tu pro Vás již osmým rokem

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

je tu nový školní rok a s ním přichází nejen mnoho radostí, ale i starostí. S těmi Vám a Vašim dětem budu opět ráda pomáhat. 

Způsobů, jak mě oslovit je velké množství. Kromě osobní návštěvy je možný kontakt telefonický (přes mobilní telefon nebo pevnou linku), prostřednictvím emailu, SMS či přes webové stránky školy. Žáci a zákonní zástupci mají také možnost mě kontaktovat přes třídního učitele, jiného vyučujícího, výchovné poradkyně, metodičku prevence, popř. přes PPP, SVP, OSPOD či dětské lékaře… Všechny kontakty jsou navíc uvedeny v žákovských knížkách. Na začátku školního roku je žákům připomínají třídní učitelé, v průběhu celého školního roku i já, při nejrůznějších návštěvách či aktivitách ve třídě.

Email: psycholog@1zsbr.cz

Telefon: 552 306 893 

Mobil: 733 748 783

Pracuji na úvazek 0,6 rozdělený do tří pracovních dnů: pondělí, úterý a středa. Konzultační hodiny pro rodiče mám v úterý od 14:00 do 15:00, ale po vzájemné dohodě se Vám mohu věnovat i v jiném termínu. Vzhledem k pracovní vytíženosti ale doporučuji osobní schůzku si vždy domluvit předem.

Konzultace pro žáky mám vždy v pondělí, úterý a ve středu před vyučováním (7:30 - 8:00) a o velké přestávce (9:40 - 9:55), v ostatních časech je to taktéž možné, ale vždy pouze po předchozí dohodě (mimo tento čas se věnuji domluveným individuálním konzultacím, práci se třídami, koordinaci poradenských služeb ve škole či mimo ní, apod.)

Moje náplň práce je velmi různorodá:

Činnost diagnostická a depistážní: spolupráce při zápisu do 1. ročníku základní školy;  depistáž specifických poruch učení; diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků; depistáž a diagnostika nadaných dětí; zjišťování sociálního klimatu ve třídě; screening, ankety, dotazníky ve škole.

Konzultační, poradenské a intervenční práce: spolupráce při péči o integrované žáky; individuální práce se žáky v osobních problémech; krizová intervence a zpracování krize (pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce); prevence školního neúspěchu žáků; kariérové poradenství u žáků; techniky a hygiena učení pro žáky; skupinová a komunitní práce se žáky; koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy; podpora spolupráce třídy a třídního učitele; individuální konzultace pro pedagogy v oblasti výchovy a vzdělávání; konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí; pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

Metodická práce a vzdělávací činnost: participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základní školy; metodická pomoc třídním učitelům; pracovní semináře pro pedagogické pracovníky; účast na pracovních poradách školy; koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé); koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími institucemi; metodické intervence z psychodidaktiky (pro učitele, včetně podpory při tvorbě ŠVP); besedy a osvěta (zákonným zástupcům); prezentační a informační činnost; participace na přijímacím řízení ke vzdělávání na střední škole.

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  07. 09. 2016