ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

V Bruntále dne 09.02.2016


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

 

Základní škola Bruntál, Jesenická 10, zastoupená ředitelkou školy PhDr. Marcelou Žákovou, rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění v řízení o žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí ke školnímu vzdělávání v Základní škole Bruntál, Jesenická 10 uchazečů s tímto registračním číslem:

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 09.02.2016 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 09.02.2016 na webových stránkách školy www.1zsbr.cz . Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 

 

PhDr. Žáková Marcela

                                                                                ředitelka školy            

 

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  09. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Výsledky zápisu do 1. ročníku

Dne 5. a 6. 2. 2016 se na naší škole uskutečnil zápis do prvního ročníku. Jeho výsledky jsou pro nás velmi příznivé.

Zápis proběhl v krásně nachystaných třídách plných drobných dárečků dodaných sponzory, Spolkem přátel školy a hlavně vyrobených našimi žáky a jejich učiteli. Děkuji všem, jejichž zásluhou strávili naši budoucí prváčci ve škole příjemné odpoledne.

Zápis prokázal, že o naši školu je v Bruntále a okolí zájem. Přijali jsme 94 žádosti a po poradě ředitelů škol zřizovaných městem Bruntál jsme schopni všem žádostem o přijetí vyhovět. Rozhodnutí o přijetí se seznamem číselných kódů, pod nimiž byli noví žáci zapsáni, najdete na těchto stránkách a ve vitrině před školou.

Po udělení odkladů povinné školní docházky počítáme s otevřením tří poměrně početných prvních tříd. Vzhledem k naplněné kapacitě školy a k probíhajícím jednáním o přijetí žáků z okolních obcí do 6. ročníku také sdělujeme, že už žádné nové prváčky ani žáky, kteří by chtěli např. přestoupit z jiné školy do ostatních ročníků, nemůžeme přijmout.

Na závěr ještě jednou děkuji všem zaměstnancům za jejich zásluhy na dobrém jméně školy, všem rodičům, že s námi chtějí spolupracovat a svěřili nám výchovu svých dětí. Přeji nám všem, ať se nám práce daří a ať jsou naši žáci vzdělaní vychovaní , zvídaví a spokojení.

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  09. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Projekt „Normální je nekouřit“ – 2. ročník

V měsíci lednu proběhl v hodinách prvouky, čtení a výtvarné výchovy ve druhých třídách program „Normální je nekouřit“, který je zaměřen komplexně na podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření. Průvodcem 5 lekcí byla dětem opět veverka Věrka a cigaretka Retka.

Žáci si opakovali znalosti o lidském těle nejen při různých hrách, ale letos poprvé i v úkolech nového programu na interaktivní tabuli. Dále plnili úkoly z oblasti zdravé výživy, ochutnávali ovoce, při hrách trénovali své smysly (hmat, sluch, čich, zrak). Za domácí úkol celý týden vyplňovali tabulku, kde do okének s názvy dnů dopisovali druhy ovoce a zeleniny, které za dané dny snědli. Ve čtení si četli s veverkou Věrkou příběhy, ke kterým potom plnili úkoly ve skupinách. Projekt zakončila Vv, kde si každý žák namaloval svého vitamínového panáčka (rytíř Vitamín C).

Už teď se těšíme na pokračování ve 3. ročníku!

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Jitka Pospíšilová  03. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Lednové okénko školní družiny

V měsíci lednu jsme se věnovali hlavně činnostem, které se týkaly zimy. Malovali jsme obrázky se zimní tematikou, vyráběli jsme zimní postavy z ruliček. Samozřejmě jsme využili také sněhovou nadílku ke koulování a skotačení. V místnosti jsme si věnovali různým hrám a činnostem, které nás také velmi bavily. Připravovali jsme dárečky pro budoucí prvňáčky a závěr měsíce patřil hlavně stolním hrám, ve kterých jsme se utkali v rámci jednotlivých ročníků. Nejlepší hráči byli odměněni diplomy a drobnými dárečky.

Leden tímto rychle utekl a vy se můžete podívat na malou ochutnávku v naší fotogalerii. 

 Zobrazit galerii...

Napsala: Dagmar Kudličková  03. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 26. ledna proběhla písemná část školního kola v olympiádě v anglickém jazyce. Zúčastnilo se jí 50 žáků, kteří soutěžili ve dvou kategoriích: I. kategorie – 6.+7. ročníky a II. kategorie – 8.+9. ročníky.

Písemný test se skládal ze dvou částí.  První část tvořil poslechový test a druhou potom orientace v textu a jeho porozumění, práce se slovní zásobou a gramatikou. Písemný test v obou kategoriích vycházel z britského způsobu testování pomocí Cambridge exams (Movers, OUP Skill tests, KET).

Vítězové písemného kola postupují do kola ústního, které proběhne v úterý 2. 2. 2016. Všem jim moc blahopřejeme a zároveň držíme palce!

Postupující - I. kategorie:

Holler Jakub VI. A, Neuwirt Jan, Meca Jonáš oba VII. D, Kunyt Petr, Bernarský Jonáš oba VII. C, Andrlík Matěj, Repper Lukáš oba VII. A.

Postupující - II. kategorie:

Machů Vojtěch IX. B, Kodeda Adam, Dvořák Filip oba VIII. C, Carbol Martin, Pavlík Jan oba IX.  A, Ivánková Lucie VIII. C

Napsala: Bc. Andrea Kožíšková, DiS.  28. 01. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Náš žák účastníkem Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže 2016

Žák V. A naší školy Michal Kozáček se v uplynulém týdnu zúčastnil Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže 2016 konaných v Ústeckém kraji. Více než tisícovka mladých sportovců soutěžila v 10 sportech a celkem 30 disciplínách. Michal již 4 roky čtyřikrát týdně trénuje za Klub biatlonu Břidličná. Na olympiádě startoval ve dvou závodech, a to v rychlostním závodě na 4 km klasicky a v závodě s hromadných startem na 4 km volně, v obou se umístil na 15. místě. Michalovi přejeme hodně elánu, sil a sportovního nadšení i štěstí při jeho dalších sportovních zápoleních.

Michalovu účast na olympiádě je možno vidět v pořadu ČT sport Minuty z olympiády v 8. minutě druhého dílu.  

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Martina Horáková  27. 01. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Informace k zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků!

Pokud jste se rozhodli, že zapíšete své dítě na naši školu, dovolte sdělit Vám několik důležitých informací.

Nejdříve je třeba si uvědomit, jaké věkové kategorie dětí se zápis týká.

Zápisu se povinně účastní děti, které do 31. 8. 2016 dovrší věk 6 let, a děti, které byly zapsány k povinné školní docházce vloni, ale byl jim udělen odklad této povinnosti.

K plnění povinné školní docházky mohou být přijaty na Vaši žádost i děti mladší, pokud jsou přiměřeně tělesně i duševně vyspělé.

K zápisu se můžete dostavit s dítětem, které dosáhne 6 let do 31. 12. 2016, tedy v intervalu od 1. 9. do 31. 12. 2016. Tyto děti potřebují doporučující stanovisko PPP (pedagogicko-psychologická poradna).

Pokud hodláte zapsat dítě, které dosáhne věku 6 let v období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017, potřebujete nejen doporučující stanovisko PPP, ale i doporučení odborného (dětského) lékaře. Tato doporučení jsou součástí žádosti o přijetí.

Všechny důležité okolnosti týkající se zahájení povinné školní docházky upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Jak budete postupovat?

K zápisu přijďte prosím spolu s dítětem ve stanoveném čase (pátek 5. 2. od 14:00 do 17:00, sobota 6. 2. od 8:00 do 11:00) S sebou vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Samotný zápis proběhne ve třídách na 2. patře 1. stupně (navedeme vás šipkami a cedulemi).

Při absolvování zápisu obdržíte přímo ve třídě formulář žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. S vyplněnou žádostí se dostavíte do kanceláře školy, kde bude Vaše žádost zaevidována. Přidělené evidenční číslo bude zároveň registračním číslem, pod nímž oznámíme rozhodnutí o přijetí na seznamu, který bude nejpozději do 15. 2. 2016 zveřejněn na webových stránkách školy a ve vitríně před školou. Vyvěšen bude po dobu 15 dnů.

Po nabytí právní moci je pro nás toto rozhodnutí závazné a vaše dítě má právní nárok stát se od začátku školního roku 2016/17 žákem naší školy.

Chcete-li, aby vaše dítě nastoupilo do 1. třídy až za rok, požádáte o odložení povinné školní docházky. Ze zákona pro vás vyplývají tyto povinnosti:

 1. Je nutné vyplnit žádost o odklad. Její tiskopis bude u zápisu k dispozici.
 2. I tuto žádost si necháte zaregistrovat v kanceláři školy ihned po ukončení zápisu.
 3. Do školy doručíte posudek z příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře, tedy Vašeho dětského lékaře.
 4. Tato doporučení jste povinni škole doložit nejpozději do 31. 5. 2016. 
 5. Na základě žádosti a obou doporučení rozhodne ředitelka školy podle §37 odst. 1 školského zákona o odložení začátku povinné školní docházky. Toto rozhodnutí obdržíte písemně.

Nejste-li si v této chvíli jisti, zda budete žádat odklad, požádejte o běžné přijetí k základnímu vzdělávání a do 31. 5. 2016 máte čas rozhodnout se a doručit škole žádost o odložení povinné školní docházky spolu s oběma kladnými doporučeními. V tomto případě nemusíte použít náš formulář žádosti, ale Vaše vlastní žádost musí obsahovat všechny náležitosti tak, jak určuje § 45 správního řádu.

Zároveň Vás informujeme, že pokud se u Vašeho dítěte objeví určitá školní nezralost až po nástupu do 1. třídy, může ředitelka školy po dohodě s Vámi začátek školní docházky odložit na následující školní rok v průběhu celého 1. pololetí 1. třídy. Toto je ale velmi vážný akt, kterému je lepší předejít uvážlivým rozhodováním při samotném zápisu.

Na závěr ještě důležité upozornění:

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) obsahuje i úpravu jednání zákonných zástupců (rodičů) za nezletilé dítě.

Volba školy paří mezi významné skutečnosti, na nichž by se měli shodnout oba rodiče. Za dítě obvykle jedná jen jeden z rodičů, a pokud škola o možných neshodách mezi rodiči neví, v dobré víře samozřejmě přijímá a respektuje žádosti o přijetí ke vzdělávání podepsané pouze jedním rodičem.

Pokud by však druhý rodič projevil s volbou školy v průběhu řízení o přijetí nesouhlas nebo bychom mohli existenci neshody mezi rodiči z určitých okolností dovodit (např. probíhá řízení před soudem o svěření dítěte do péče), je nutné doložit k pokračování řízení buď souhlas druhého rodiče, nebo rozhodnutí soudu. V takovém případě jsme povinni vyzvat rodiče, aby jednu z výše uvedených skutečností doložili. Bez splnění této podmínky nemůžeme v řízení o přijetí dál pokračovat.

Kritéria

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  25. 01. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  3. kolo okresní volejbalové ligy starších žáků

V sobotu 23. ledna 2016 se v krásné sportovní hale v Krnově uskutečnilo 3. kolo okresní volejbalové ligy starších žáků. Družstvo složeno ze žáků naší školy zde nemohlo chybět. Kromě nás se turnaje zúčastnila družstva z TJ Krnov, Rýmařova, Vrbna pod Pradědem a Osoblahy.

Pro tentokrát jsme na turnaj vyslali družstvo našich nemladších nadějí. Tři z nich hráli na turnaji poprvé a oproti ostatním účastníkům byli téměř o 2 až 3 roky mladší. Svým nadšením, vzájemným povzbuzováním a za pomoci zkušenějších spoluhráčů se našemu družstvu podařilo remizovat s družstvem z Osoblahy a zvítězit nad družstvem z Rýmařova. Na družstva z Krnova a Vrbna pod Pradědem tentokrát naši hráči neměli, ale i když z turnaje odjížděli bez medaile, odvezli si s sebou domů další volejbalové zkušenosti a zažili na hřišti i mimo něj plno veselých zážitků. Zisk tří bodů z tohoto turnaje postačil našemu družstvu k tomu, aby se v průběžném pořadí volejbalové ligy  nadále udrželo na třetím místě. 

 Zobrazit galerii...

Napsal: Mgr. David Pavelka  25. 01. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Volejbal Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Zábavné dopoledne s předškoláčky

Bývá zvykem, že naši školu každý rok před zápisem do 1. třídy navštěvují předškoláčci  se svými paními učitelkami z mateřských škol, aby se podívali, jak škola vypadá, co v ní žáci dělají a také si  vyzkoušeli, co se ve škole učí. Letos nás navštívily děti ze všech bruntálských školek i děti z Oborné, Moravskoslezského Kočova a Starého Města. Provedli jsme naši milou návštěvu školou, ukázali jim, jak se učí naši prvňáčci a pak jsme je zavedli do tělocvičny. Připravili jsme si pro děti školu hrou. Při soutěžích si děti zopakovaly barvy, čísla, geometrické tvary, zasoutěžily si v běhu s aktovkou na zádech a zkusily si zasoukat pastelky do pouzdra. Nejvíce se dětem ale líbila závěrečná hra s obřím balonem. Při všech těchto hrách nám pomáhali „ostřílení školáci“ z 5. tříd. Bylo to milé a veselé setkání a těšíme se brzy na shledanou u zápisu!

Autor: Mgr. Š. Burzová a Mgr. M. Horáková  21. 01. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pozvánka na besedu pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

srdečně Vás zveme na besedu, která se bude konat v jídelně naší školy ve čtvrtek 21. ledna 2016 v 16:00 hodin.

Těší se na Vás vedení školy, výchovná poradkyně, školní psycholožka a pedagogové.

Pozvánka na besedu

  19. 01. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR